Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MEERWIJNVOORVROUWEN en MEERWIJNVOORMANNEN (hierna te noemen MWVV en MWVM)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MWVV en MWVM zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Alle rechten en aanspraken,zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MWVV en MWVM worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MEERWM ingeschakelde tussenpersoon MWVV en MWVM en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht bliijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van MWVV en MWVM zijn vrijblijvend en MWVV en MWVM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien er sprake is van publicatie- en/of drukwerkfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MWVV en MWVM.

2.3 MWVV en MWVM is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de leverign te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. MWVV en MWVM zal bestellingen geplaatst door personen onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Levering

3.1 De door MWVV en MWVM opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijdinge van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laar. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 7,50 per adres ongeacht het aantal bestelde flessen, tenzij specifiek anders vereld. Voor een bestelling met een totaal bedrag van € 100,- worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 Vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling via factuur dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.3 Betaling kan tevens geschieden via IDEAL.

4.4 Bij overschrijden van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaats vinden in verzuim en bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaats vinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling moet plaatsvindt na aanmaning door MWVV en MWVM bent u een bedrag van vijftien (15) euro aan administratiekosten verschuldigd en indien MWVV en MWVM haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MWVV en MWVM gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samnhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MWVV en MWVM verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichtingen om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dat niet het geval zijn, dient u MWVV en MWVM daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MWVV en MWVM de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan MWVV en MWVM te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendeingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MWVV en MWVM, dan wel tussen MWVV en MWVM en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MWVV en MWVM, is MWVV en MWVM niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MWVV en MWVM.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MWVV en MWVM in het geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat MWVV en MWVM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan MWVV en MWVM schriftelijk opgave doet van een adres, is MWVV en MWVM gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan MWVV en MWVM schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

9.2 Wanneer door MWVV en MWVM gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht doen laten gelden op grond van het feit dat MWVV en MWVM deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 MWVV en MWVM is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 MWVV en MWVM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.